AGB FIETSWAGEN

MOUNTAINBIKE-PARK WINTERBERG GMBH & CO. KG

 1. SCOPE

Deze Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor de door Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG (hierna te noemen de "organisator") voor mountainbike cursussen, tochten en uitstapjes en andere diensten. Bij het afsluiten van het contract gaat elke deelnemer akkoord met de opname van deze AV en de algemene gebruiksvoorwaarden van Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG.

 1. CONTRACT
 • De aanbiedingen op de website van de organisator vormen slechts een juridisch niet-bindende handeling om een contract te sluiten en zijn niet bindend. Door het boeken van een dienst via de website van de organisator doet de deelnemer een bindend aanbod dat door de organisator kan worden aanvaard door middel van een bijbehorende boekingsbevestiging. Alleen door deze schriftelijke bevestiging komt een bindend contract tot stand. Indien de door de deelnemer gekozen dienst niet meer beschikbaar is, kan de organisator de deelnemer een nieuw aanbod doen door een andere boekingsbevestiging te sturen, die door de deelnemer binnen een termijn van 7 dagen kan worden aanvaard.
 • De boeking van een minderjarige vereist de toestemming van de wettelijke voogd om effectief te zijn. De deelname van minderjarigen is alleen mogelijk met een toestemmingsverklaring van de wettelijke voogd. Indien deelnemers of wettelijke voogden minderjarigen aanmelden voor de aanbiedingen van Mountainbike- Park Winterberg GmbH & Co. KG, dienen zij de organisator hiervan op de hoogte te stellen. In deze gevallen moet de toestemming voor het sluiten van de overeenkomst evenals de toestemmingsverklaring van de wettelijke voogden schriftelijk aan de organisator worden overgelegd.
 1. BETALINGSVOORWAARDEN
 • Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.
 • In het geval van boekingen via onze online shop zijn de kosten verschuldigd bij voltooiing van de boeking. Deze dienen te worden voldaan door middel van een aangeboden betaalmethode.
 • Facturen moeten binnen 2 weken na ontvangst worden betaald op de opgegeven bank- of PayPal-rekening zonder dat een apart betalingsverzoek nodig is.
 1. PRESTATIES EN PRESTATIEVERANDERINGEN
 • Omvang van de diensten
  De exacte omvang van onze diensten vindt u in de desbetreffende dienstbeschrijving op de website. De leeftijdsinformatie heeft betrekking op de voltooide leeftijd. De dienstbeschrijving geeft de geplande cursus of reis weer zonder de exacte cursus in detail te garanderen.
 • Wijzigingen van diensten
  De organisator behoudt zich het recht voor om door onverwachte gebeurtenissen (bijv. slechte weersomstandigheden) wijzigingen aan te brengen in het desbetreffende evenementenschema. Verder zijn kleine wijzigingen van de diensten, bijv. de aangegeven fietsparkeerroutes, de inhoud van het parcours, alsmede wijzigingen van het parcours om weersgerelateerde en organisatorische redenen mogelijk. Een herroepingsrecht ten gunste van de deelnemer ontstaat hierdoor niet.
 1. ANNULERING: TERUGTREKKING VAN DE DEELNEMER, OMBOEKING, VERVANGER

De evenementen zijn geboekte evenementen met een vaste datum en tijd. De deelnemers kunnen het contract op elk moment annuleren onder de volgende voorwaarden. De annulering moet schriftelijk (per e-mail) door de organisator worden ontvangen. Indien een deelnemer zich terugtrekt uit het contract of niet deelneemt aan het geboekte evenement, kan de organisator een vergoeding eisen voor de gemaakte afspraken en kosten van het evenement. De eis tot schadevergoeding is een forfaitair bedrag, rekening houdend met de gewoonlijk bespaarde kosten en eventuele andere aanwendingen. Het bedrag van de annuleringsvergoeding wordt bepaald door de datum van ontvangst van de kennisgeving van annulering door de organisator.

 • Voorwaarden
  Het bedrag van de annuleringskosten is gebaseerd op de datum van ontvangst van de annuleringsmelding per e-mail door de organisator. Indien de geboekte dienst niet wordt gebruikt zonder voorafgaande annulering of andere kennisgeving van de organisator, worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 • Goodwill en annuleringskosten
  Als gebaar van goede wil biedt de organisator de deelnemer een gratis omboeking aan tot 4 weken voor het geboekte evenement. Voor de omboeking moet een nieuwe, specifiek gekozen datum per e-mail worden doorgegeven. Aanspraak op de gekozen alternatieve datum bestaat pas na schriftelijke bevestiging door de organisator. Annulering tegen betaling is mogelijk vanaf 4 weken voor aanvang van het geboekte evenement. De kosten van een annulering zijn als volgt:
  Vanaf 4 weken tot 14 dagen voor het evenement | 70% tegoedbon of 50% geldteruggave
  Vanaf 14 dagen voor het evenement | 60% voucher of 25% geldteruggave
  Vanaf 7 dagen voor het evenement| 45% voucher of 20% terugbetaling
  Vanaf 3 dagen voor het evenement| 20% voucher of 10% restitutie
  Vanaf 24 uur voor het evenement | 10% voucher - geen restitutie
 • Omboekingskosten
  In geval van een omboeking/annulering worden extra verwerkingskosten van maximaal € 25 in rekening gebracht.
 • Vervangende deelnemer
  Indien de plaats van de geannuleerde deelnemer tot 48 uur voor het evenement wordt ingenomen door een andere, door de deelnemer genoemde deelnemer, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de plaats van de deelnemer niet wordt ingevuld, wordt het bedrag van de vervangingsvordering gespreid zoals onder punt 5.3.
 • Niet-deelname wegens ziekte
  In geval van niet-deelname wegens ziekte zijn de normale annuleringsvoorwaarden van het evenement van toepassing. De organisator zal alleen in bijzondere individuele gevallen en alleen als te voorzien is dat de deelnemer het evenement wegens ziekte niet zal kunnen bijwonen, een kosteloze annulering toestaan. Bovendien moet de deelnemer tot 48 uur voor aanvang van de cursus per e-mail een medische verklaring overleggen.
 1. MINIMUM AANTAL DEELNEMERS

Voor de cursussen geldt een minimum aantal deelnemers van 3. Indien het minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt, behoudt de organisator zich het recht voor de duur van de cursus dienovereenkomstig te verkorten, het evenement te annuleren of een nieuwe datum te plannen.

 1. ANNULERING DOOR DE ORGANISATOR

Als het evenement geen doorgang kan vinden vanwege extreme weersomstandigheden of als het minimumaantal deelnemers niet 24 uur voor aanvang van het evenement is bereikt, heeft de organisator het recht het evenement extra te annuleren. In dit geval wordt het reeds betaalde cursusgeld terugbetaald in de vorm van een tegoedbon met een waarde van 100%.

 1. PERSOONLIJKE BEHOEFTEN

Mountainbiken in het bike park is een risicovolle sport. De deelnemer verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke conditie is om aan de specifieke eisen van het betreffende evenement te voldoen en, in het bijzonder, dat hij/zij niet onder invloed is van medicijnen, drugs, alcohol of soortgelijke stoffen die het bewustzijn of de waarneming aantasten. De organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer van het evenement uit te sluiten indien hij/zij niet aan deze eisen voldoet.

 1. UITRUSTING

De deelnemer moet zijn/haar eigen fiets meebrengen of online een huurmountainbike reserveren in het fietsenpark naast de cursus. De deelnemer dient er zelf voor te zorgen dat zijn/haar fiets in een technisch perfecte staat verkeert. In het geval van huurfietsen wordt de conditie voor de start gecontroleerd door de organisator en wordt de deelnemer voor aanvang van de rit gezamenlijk verzekerd van de rijklaarheid van de fiets. De deelnemer moet geschikte/weersbestendige kleding en voorgeschreven beschermingsmiddelen dragen, met name een integraalhelm. Zonder integraalhelm is deelname aan het evenement niet mogelijk. Er bestaat dan geen recht op restitutie van de kosten.

 1. RICHTLIJNEN
 • De deelnemer moet de aanwijzingen van de organisator en zijn assistenten opvolgen. Hij/zij moet zich overeenkomstig zijn/haar rijvaardigheid zodanig gedragen dat hij/zij zichzelf of derden niet in gevaar brengt of verwondt. In het geval van minderjarigen rust de toezichtsplicht op de ouder of wettelijke voogd.
 • Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. De organisator of zijn hulppersonen zijn niet verplicht toezicht te houden op de deelnemers. Indien de deelnemer de aanwijzingen van de organisator of zijn hulppersonen niet opvolgt, kan de organisator hem van verdere deelname uitsluiten. In dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van reeds betaalde deelnamekosten of andere bijkomende kosten.
 1. DISCLAIMER
 • Deelname aan de evenementen is op eigen risico.
 • De organisator sluit aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die niet te wijten is aan grove nalatigheid van de organisator of zijn hulppersonen. Dit geldt zowel voor persoonlijk letsel als voor materiële schade, met name voor de gevolgen van ongevallen en voor verloren voorwerpen (bv. rugzakken, kledingstukken, accessoires, enz.). De deelnemers wordt aangeraden een particuliere ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • De organisator is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, alsmede voor schade die hij opzettelijk heeft veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 • Onverminderd punt 11, lid 1, zijn de organisator en zijn hulppersonen niet aansprakelijk voor schade die zij door lichte nalatigheid hebben veroorzaakt. Tenzij hij een wezenlijke contractuele verplichting heeft geschonden. In dat geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de schade die de organisator normaliter kon verwachten op grond van de omstandigheden die bekend waren op het tijdstip van sluiting van het contract.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen van de organisator of zijn hulppersonen of het niet naleven van de verkeersregels.
 • Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt tijdens het vervoer van fietsen en bagage.
 • De deelnemers aanvaarden bovenstaande disclaimer van de organisator.
 1. RECHTS

Tijdens het evenement worden foto's/video's van de deelnemers gemaakt. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de foto's en/of video's die tijdens het evenement van hem/haar worden gemaakt, kunnen worden gebruikt op de website van de organisator en op de sociale mediakanalen van de organisator voor marketing- en reclamedoeleinden zonder enige beperkingen in tijd of ruimte. In dit verband draagt de deelnemer onherroepelijk alle gebruiksrechten op foto- en/of video-opnamen kosteloos over aan de organisator.

 1. ANDERE

De nietigheid van afzonderlijke bepalingen heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. In plaats van de ongeldige bepaling van het contract komen de partijen een bepaling overeen die het beoogde economische doel het dichtst benadert. Op de gehele contractuele en rechtsverhouding is uitsluitend Duits recht van toepassing.

 1. ORGANISATOR

Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG, Am Waltenberg 89, 59955 Winterberg.
Telefoonnummer: 02981/9199908.
E-mail: schule@bikepark-winterberg.de

 1. JURISDICTIE

De plaats van jurisdictie voor rechtsvorderingen tegen de organisator is uitsluitend de vestigingsplaats van de organisator.

AGB fietsverhuur

MOUNTAINBIKE-PARK WINTERBERG GMBH & CO. KG

 1. CONTRACTPARTIJEN
  De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de boekende klant (hierna te noemen de klant) en Mountainbike-Park Betreiber GmbH & Co KG (hierna te noemen Bikepark Winterberg) bij wie de dienst wordt geboekt. De boeking vindt uitsluitend plaats onder de volgende voorwaarden:
 2. DE PERSOON VAN DE KLANT
  De verhuur van fietsen is alleen mogelijk voor personen van minimaal 18 jaar met een geldig identiteitsbewijs met foto. Minderjarigen vereisen de verplichte volmacht van onze website met een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) van een ouder of voogd.De verhuur van fietsen en/of beschermingsmiddelen is alleen mogelijk op vertoon van een geldig identiteitsbewijs met foto (identiteitskaart, rijbewijs of ziekenfondskaart) of een creditcard van de klant bij het afhalen ter plaatse.
 3. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
  De prijzen voor de betreffende huuruitrusting die op het moment van de reservering op de website van Bikepark Winterberg of in het fietsstation worden vermeld, zijn van toepassing. De klant doorloopt verschillende stappen waarin de gekozen fiets(en) en beschermende uitrusting, de datum van het bezoek en de gegevens van de klant en eventuele begeleiders voor de betreffende huuruitrusting worden geregistreerd. De Klant moet zich identificeren aan de hand van de gegevens die in het bestelproces worden vermeld. Het is absoluut noodzakelijk dat de vereiste gegevens correct worden ingevoerd! Met het versturen van de reservering doet de klant een aanbod voor een
  bindende reservering. Met het versturen van de reserveringsbevestiging accepteert Bikepark Winterberg dit aanbod. De bevestiging wordt direct na ontvangst van de reservering verzonden. Op de geselecteerde dag van het bezoek kan de klant de vooraf gereserveerde huuruitrusting ophalen tegen contante betaling ter plaatse of zonder contant geld (EC, creditcard of vergelijkbaar) en tegen overlegging van het identiteitsbewijs met foto ter identificatie.
  Reservering uitsluitend ter plaatse is alleen mogelijk als de huuruitrusting nog beschikbaar is. Dit kan niet worden gegarandeerd. Er is geen recht op huurmateriaal ter plaatse. Het contract wordt afgesloten met de betaling
 4. ANNULERING
  Volgens § 312g para. 2 nr. 9 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) heeft de klant geen herroepingsrecht, aangezien onze aanbiedingen sport- en vrijetijdsactiviteiten zijn die voorzien in een specifieke datum/periode van uitvoering.
 5. OPHALEN & TERUGBRENGEN VAN DE HUURUITRUSTING
  De door de klant gereserveerde huuruitrusting wordt op de geselecteerde dag van het bezoek klaargezet bij het fietsstation. Ter plaatse wordt de uitrusting individueel aangepast aan de klant en de geboekte begeleiders. Het fietsstation opent om 9:00 uur, waarna de huuruitrusting kan worden opgehaald. De reservering is geldig tot 10:30 uur. Na dit tijdstip behoudt Bikepark Winterberg zich het recht voor de reservering te annuleren en de huuruitrusting elders te huren. Indien de klant zich niet aan de afspraak kan houden, dient hij/zij Bikepark Winterberg hiervan zo spoedig mogelijk, uitsluitend telefonisch, op de hoogte te stellen. Op de laatste dag van de gekozen huurperiode moet de fiets uiterlijk om 17:45 uur bij het fietsstation worden teruggebracht. Huurfietsen moeten voor het terugbrengen worden gereinigd! Als dit niet het geval is, brengt Bikepark Winterberg schoonmaakkosten van 5 euro per fiets in rekening. Als de huurperiode meerdere dagen duurt, kan de huurfiets ofwel bij het fietsstation worden gedeponeerd of door de klant worden meegenomen. In het laatste geval draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid. Bij voortijdige teruggave zonder medisch attest vindt geen restitutie van de huurprijs plaats.
 6. SCHADE AAN HUURUITRUSTING
  Onze huurfietsen en beschermende uitrusting zijn NIET verzekerd! De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan of verlies van de gehuurde uitrusting. De huuruitrusting wordt door de huurder in perfecte technische staat overgenomen. Met zijn handtekening bevestigt de huurder dat hij voldoende verzekerd is (ongeval, aansprakelijkheid) en dat hij geen schadeclaims of claims zal indienen tegen de exploitant of andere personen of bedrijven die betrokken zijn bij Bikepark Winterberg in geval van ongevallen. Optioneel kan een fietsverzekering worden afgesloten voor schade tot een maximum van 250 euro.
 7. AFSLUITEN VAN EEN FIETSVERZEKERING
  De fietsverzekering van Bikepark Winterberg is een vrijwillig aanbod dat gebruikt kan worden voor de door ons aangeboden huurfietsen. Bikepark Winterberg is de verzekeraar en de klant is de verzekeringnemer. De fiets moet altijd met zorg worden behandeld - ongeacht of deze verzekerd is of niet. Daarom is alleen schade door correct gebruik verzekerd. De verzekeringspremie bedraagt 10 euro per fiets en per huurdag. De verzekering dekt alleen materiële schade die is vastgesteld op de verzekerde fiets. Het maximaal verzekerde bedrag is 250 euro voor de gehele huurperiode. Schade aan beschermende uitrusting, de motorrijder of andere perso(o)n(en) of eigendommen van derden kan niet worden geclaimd onder de verzekering. In overeenstemming met de huurvoorwaarden blijft de verzekeringnemer aansprakelijk voor schade boven 250 euro. De verzekering kan alleen direct bij boeking worden afgesloten. Het achteraf verzekeren van een gehuurde fiets is niet meer mogelijk. De huurvoorwaarden in de fietsverhuur blijven van toepassing. Deze moeten ook worden nageleefd.
 8. ANNULERINGSVOORWAARDEN / ANNULERINGEN DOOR DE KLANT
  Annulering van de reservering of boeking is alleen mogelijk wegens ziekte, ongeval of andere ernstige redenen (bijv. overlijden van naaste familieleden of begeleidende familieleden). Bikepark Winterberg moet van de annulering in tekstvorm op de hoogte worden gesteld en er moet een bewijs van annulering worden overlegd. Indien de afspraak door vertraging niet wordt nagekomen of om andere redenen in het geheel niet wordt geaccepteerd, vindt geen restitutie plaats en is Bikepark Winterberg hiervoor niet verantwoordelijk. Overmacht (bijv. slecht weer) of andere gebeurtenissen waarop Bikepark Winterberg geen invloed heeft, kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de boeking of terugbetaling van reeds geleverde diensten.
 9. ANNULERINGEN DOOR BIKEPARK WINTERBERG
  Indien Bikepark Winterberg onjuistheden in de reservering ontdekt, kan het de reservering annuleren en weigeren het huurmateriaal te overhandigen. Dit geldt met name als de klant bij de boeking onjuiste gegevens (vooral lengte en gewicht) heeft opgegeven! De reservering kan ook worden geannuleerd als het huurmateriaal niet op de afgesproken datum is opgehaald.
 10. MISBOEKING & KORTING
  Als de klant de verkeerde huurcategorie/maat heeft gereserveerd, kan Bikepark Winterberg de geselecteerde fiets helaas niet leveren. In dit geval heeft de klant geen recht op een andere fiets. Eventuele geldige of bestaande kortingsaanbiedingen en/of vouchers kunnen nog steeds worden ingewisseld bij betaling ter plaatse.
 11. NADERE OVEREENKOMSTEN
  Naast de hier vermelde AV gelden de gebruiksvoorwaarden van Bikepark Winterberg. De hier genoemde AV regelen niet de uitvoering van het bezoek. Voor het gebruik van de liftfaciliteiten moet bovendien een liftkaart worden gekocht.Verdere afspraken moeten schriftelijk worden gemaakt. Mondelinge afspraken zijn niet geldig..

 12. JURISDICTIE
  Op alle juridische geschillen in verband met of met betrekking tot (online) boekingen via de website van Bikepark Winterberg of ter plaatse is uitsluitend Duits recht van toepassing en zijn uitsluitend de nationale rechtbanken in Duitsland bevoegd.
  Bovendien is de plaats van jurisdictie voor handelaren Medebach. Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSVERKOOP

MOUNTAINBIKE-PARK WINTERBERG GMBH & CO. KG

Totstandkoming van het contract

Contracten op deze website kunnen alleen in het Duits worden afgesloten.

U doet een bindend aanbod aan "Bikepark Winterberg" wanneer u het online bestelproces hebt doorlopen door de daar gevraagde informatie in te voeren en bij stap 5 op de knop "Bestelling verzenden" te klikken. Nadat u uw bestelling hebt verzonden, sturen wij u een e-mail waarin wij de ontvangst van uw bestelling en de gegevens ervan bevestigen (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van je aanbod in, maar is alleen bedoeld om je te informeren dat we je bestelling hebben ontvangen.

De overeenkomst komt pas tot stand met de levering/overhandiging van de door u bestelde goederen.

Identiteit van de contractant
De overeenkomst wordt gesloten met "Bikepark Winterberg", tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Adres:
Mountainbikepark Winterberg GmbH & Co KG
Aan de Waltenberg 89
59955 Winterberg
Duitsland

02981 91 99 909

Management:
Nico Brinkmann
info@bikepark-winterberg.de

Belastingnummer: 309/5733/0806
Handelsregister: HRA 5625

Opslag van de contracttekst
Uw bestelgegevens worden opgeslagen in ons bedrijf. Als je deze in gedrukte vorm wilt ontvangen, kun je de "orderbevestiging" afdrukken. Deze verschijnt op uw scherm nadat u de bestelling hebt verzonden. Als je ons je e-mailadres hebt gegeven, ontvang je ook alle relevante gegevens van je bestelling per e-mail, die je ook kunt afdrukken.

Recht van retour
U kunt de ontvangen goederen zonder opgaaf van redenen binnen twee weken retourneren door de goederen terug te sturen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm (bijv. als brief, fax, e-mail), maar niet voor ontvangst van de goederen. Om de termijn te halen, is het voldoende om de goederen of de retouraanvraag tijdig op te sturen. De retourzending moet worden gestuurd naar:

Skiverhuur Brinkmann
Remmesweide 15b
DE - 59955 Winterberg

Gevolgen van teruggave
In het geval van een effectieve teruggave moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en moeten alle verkregen voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) worden opgegeven. In het geval van verslechtering van de goederen, kan compensatie worden geëist. Dit geldt niet als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan - zoals bijvoorbeeld voor u in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kunt u de verplichting om een schadevergoeding te betalen voor een verslechtering die veroorzaakt is door het bedoelde gebruik van de goederen vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof het uw eigendom was en door niets te doen dat hun waarde zou kunnen verminderen. Verplichtingen tot restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van de goederen of het verzoek tot teruggave, voor ons met het ontvangstbewijs.

Einde van het retourbeleid
Als je vragen hebt over je recht op retournering, neem dan contact met ons op.

Prijzen en levering, betalingsopties
Alle prijzen zijn in EURO en inclusief BTW. De prijs op het moment van de bestelling is van toepassing.

Garantie
Als de artikelen duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Houd er rekening mee dat dit een gebruikte fiets is die de gebruikelijke gebruikssporen vertoont (krassen enz.). Voor alle defecten aan het gebruikte gekochte artikel die optreden tijdens de wettelijke garantieperiode van 1 jaar, gelden de wettelijke claims naar eigen goeddunken.

Gebreken die in de eerste zes maanden na de verkoop worden vastgesteld, moeten worden beschouwd als gebreken die al aanwezig waren op het moment van de verkoop. Vervolgens heeft de klant als tweede eigenaar de bewijslast dat de schade al voor de verkoop is ontstaan. Dit resulteert in een controle voor een mogelijke vervanging van het frame/crash. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat de verkoper de kosten moet dragen.

Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van "Bikepark Winterberg" tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Betaling, vervaldatum, wanbetaling
Betaling van de goederen geschiedt vooraf of via contante betaling ter plaatse. "Bikepark Winterberg" behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten of gebruik te maken van vooruitbetaling.

Identificatie aanbieder
Bedrijfsadres:
Mountainbikepark Winterberg GmbH & Co KG
Aan de Waltenberg 89
59955 Winterberg
Duitsland

02981 91 99 909

Management:
Nico Brinkmann
info@bikepark-winterberg.de

Belastingnummer: 309/5733/0806
Handelsregister: HRA 5625

Vragen of klachten kunt u richten aan:

Per e-mail: info@bikepark-winterberg.de

Per telefoon: 02981 91 99 909

Schriftelijk:
Mountainbikepark Winterberg GmbH & Co KG
Aan de Waltenberg 89
DE - 59955 Winterberg

ALGEMENE REISVOORWAARDEN - FIETSKAMPEN

MOUNTAINBIKE-PARK WINTERBERG GMBH & CO. KG

Touroperator: Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG.
Deze Algemene Reisvoorwaarden gelden in aanvulling op de wettelijke bepalingen van (§§ 651a-m BGB, §§ 4-6 BGB-Info-VO) en regelen de contractuele relatie tussen u als deelnemer en Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG als reisorganisator. Ze gelden voor alle reisaanbiedingen waarvoor Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG als touroperator optreedt.

1 Registratie en totstandkoming van het contract
Met de aanmelding biedt u de reisorganisator de bindende afsluiting van een reisovereenkomst aan op basis van de reisbeschrijving in de brochures en de online-aanwezigheid en deze Algemene Reisvoorwaarden. De aanmelding wordt door de aanmelder ook gedaan voor alle in de aanmelding genoemde deelnemers, voor wier contractuele verplichtingen de aanmelder net zo aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen, mits hij deze verplichting op zich heeft genomen door middel van een uitdrukkelijke, afzonderlijke verklaring. Het reiscontract komt tot stand door acceptatie van uw aanmelding door de reisorganisator, waarvoor geen speciaal formulier nodig is. Als de reisbevestiging afwijkt van de inhoud van de aanmelding, is dit een nieuw aanbod waaraan de reisorganisator gedurende 10 dagen na ontvangst van de bevestiging is gebonden en dat u binnen deze termijn door een uitdrukkelijke of afdoende verklaring kunt accepteren (betaling van de aanbetaling of het restbedrag). De reisovereenkomst wordt dan gesloten op basis van dit nieuwe aanbod.

2. betalingsvoorwaarden
Om het geld van de klant veilig te stellen, heeft Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG een insolventieverzekering voor zelf georganiseerde tochten bij tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH. Het verzekeringsbewijs wordt samen met de reisbevestiging naar de klant gestuurd.
Een aanbetaling van 20% van de reissom moet worden betaald na ontvangst van de schriftelijke reisbevestiging en het verzekeringscertificaat. Het resterende bedrag dient 28 dagen voor aanvang van de reis betaald te worden als het zeker is dat de reis doorgaat en niet meer geannuleerd kan worden om de reden genoemd in artikel 5. Betalingen dienen zo mogelijk te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de deelnemer zoals vermeld op de reisbevestiging.

3. terugtrekking van de deelnemer, omboeking, vervanger
Deelnemers kunnen te allen tijde de reisovereenkomst opzeggen. De annulering moet schriftelijk (e-mail/brief/fax) aan Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG.
Als een deelnemer zich terugtrekt uit de reisovereenkomst of niet deelneemt aan de reis, kan Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG een schadevergoeding eisen voor de gemaakte reisafspraken en onkosten. De aanspraak op schadevergoeding is een forfaitair bedrag, waarbij rekening wordt gehouden met de doorgaans bespaarde kosten en eventuele andere aanwendingen.
De annuleringskosten bedragen:
tot de 46e dag voor aanvang van de reis 15%.
vanaf de 45e tot de 31e dag voor aanvang van de reis 25%.
vanaf de 30e tot de 15e dag voor aanvang van de reis 50%.
van 14. - 07. dag voor vertrek 70%.
vanaf de 06e - 02e dag voor vertrek 80%
vanaf één dag of in geval van no-show 90% van de tourprijs.
Het staat de deelnemer altijd vrij om te bewijzen dat we helemaal geen verlies hebben geleden of dat het verlies aanzienlijk minder is dan het vaste bedrag. Onafhankelijk hiervan worden bij annulering altijd annulerings- / administratiekosten van maximaal € 50 in rekening gebracht.

4. diensten, wijzigingen in diensten en prijzen
Omvang van de diensten: De exacte omvang van de diensten is te vinden in de dienstbeschrijving van het reisprogramma voor de betreffende reis en de aantekeningen over deze reis in verband met de individuele reisbevestiging.
De leeftijdsinformatie in de reisbeschrijving heeft betrekking op de voltooide leeftijd.
Wijzigingen in diensten: Veranderingen van essentiële reisdiensten die noodzakelijk worden na het afsluiten van het contract en die niet te kwader trouw door de reisorganisator zijn aangebracht, zijn alleen toegestaan voor zover de veranderingen niet substantieel zijn en geen invloed hebben op de algehele aard van de geboekte reis. De omvang van de diensten volgt uit de informatie in de beschrijving van het programma. Kleine wijzigingen in de diensten en wijzigingen in het reisschema om weers- en organisatorische redenen zijn mogelijk.
Prijswijzigingen voor het afsluiten van het contract: We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijs van de tour voor het sluiten van het contract te wijzigen als gevolg van een stijging van de transportkosten, kosten voor bepaalde diensten of een verandering in de wisselkoersen die van toepassing zijn op de tour in kwestie na publicatie van de brochure. We behouden ons ook het recht voor om de tourprijs voor het sluiten van het contract aan te passen als de door u gevraagde of in de brochure geadverteerde pakketreis alleen beschikbaar is door de aankoop van extra onderdelen na publicatie van de brochure. De deelnemer moet tijdig voor boeking op de hoogte worden gesteld van de aangegeven wijzigingen.
Prijswijzigingen na het sluiten van de overeenkomst: Prijswijzigingen zijn alleen mogelijk na het sluiten van de reisovereenkomst in geval van een verhoging van de transportkosten of kosten voor bepaalde diensten, of een wijziging van de wisselkoersen die van toepassing zijn op de betreffende tour, die ook na het sluiten van de reisovereenkomst optreedt en niet te voorzien was op het moment van het sluiten van de overeenkomst, voor zover hun verhoging per persoon of per stoel de tourprijs beïnvloedt, als er meer dan vier maanden liggen tussen het sluiten van de overeenkomst en de overeengekomen start van de tour. In dat geval wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht van de prijswijziging. Prijsverhogingen vanaf de 20e dag voor de overeengekomen reisdatum zijn ongeldig.
Als de prijsverhoging meer dan 8 procent bedraagt, kunnen we je de prijsverhoging aanbieden en eisen dat je deze binnen een bepaalde periode accepteert of de overeenkomst herroept. Met het aanbod van een prijsverhoging kunnen we je optioneel ook een andere reis aanbieden. Na het verstrijken van de gestelde termijn wordt het aanbod geacht te zijn aanvaard.

5 Annulering en beëindiging van het contract door de touroperator
De reisorganisator kan het contract met de klant tot 14 dagen voor de overeengekomen start van de tour opzeggen als het minimumaantal deelnemers niet is bereikt, als het minimumaantal deelnemers uitdrukkelijk in de brochure is vermeld en gekwantificeerd en als de termijn waarbinnen de opzegging uiterlijk voor de contractueel overeengekomen start van de tour door u moet zijn ontvangen, duidelijk en leesbaar in de tourbevestiging is vermeld. Eventuele betalingen voor de reissom worden onmiddellijk aan u terugbetaald.

6 Aansprakelijkheid, beperking van aansprakelijkheid
Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening, persoonlijk letsel en materiële schade in verband met diensten die slechts als diensten van derden zijn geregeld. In het geval van een defect moet dit direct worden gemeld bij het bedrijf dat de dienst levert (ter plaatse). Iedere aansprakelijkheid van Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG wegens plichtsverzuim als reisbureau, voor zover zij als zodanig handelt, wordt door de bovenstaande regelingen niet beïnvloed.
De contractuele aansprakelijkheid voor schade anders dan lichamelijk letsel is per reis en klant beperkt tot het drievoudige van de reissom, voor zover de schade niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt of voor zover Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG. aansprakelijk is voor door u geleden schade die uitsluitend te wijten is aan de schuld van een dienstverlener.
De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voor materiële schade die niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid, is beperkt tot driemaal de reissom. Dit maximale aansprakelijkheidsbedrag geldt per deelnemer en per reis.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies van de reisleiders of het niet naleven van de verkeersregels.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt tijdens het vervoer van fietsen en bagage.
De klant neemt op eigen risico deel aan sportactiviteiten van welke aard dan ook en soortgelijke ondernemingen die bijzondere risico's met zich meebrengen.

Overmacht
Als de reis aanzienlijk wordt bemoeilijkt, in gevaar gebracht of verstoord als gevolg van overmacht die niet te voorzien was toen het contract werd gesloten, kunnen zowel de reisorganisator als jij het contract beëindigen. De juridische gevolgen vloeien voort uit de wet (§ 651j, § 651e para.3 BGB).

8. verplichtingen en beëindiging van de klant, garantie, kennisgeving en uitsluiting van claims
De deelnemer moet eventuele gebreken altijd onmiddellijk melden aan de reisleiding of aan het hieronder vermelde adres / telefoonnummer en daar om een oplossing vragen. Als een reisdienst niet in overeenstemming met het contract wordt geleverd, kan de deelnemer binnen een redelijke termijn om herstel verzoeken, waarbij herstel kan worden geweigerd als dit onevenredige inspanningen vergt.
Corrigerende maatregelen kunnen worden genomen door een vervangende dienst van gelijke of grotere waarde te leveren.
Als de reis aanzienlijk wordt belemmerd als gevolg van een gebrek en als er geen herstel wordt geboden binnen een redelijke termijn die door de deelnemer is gesteld voor het herstel, kan de deelnemer het reiscontract beëindigen in het kader van de wettelijke bepalingen. Het stellen van een termijn is niet vereist als het verhelpen onmogelijk is of wordt geweigerd of als de onmiddellijke beëindiging wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang.
Garantieclaims uit hoofde van de reisovereenkomst moeten binnen een maand na het contractueel overeengekomen einde van de tour bij Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG binnen een maand na het contractueel overeengekomen einde van de tour. Na het verstrijken van de termijn kunt u alleen aanspraak maken op schadevergoeding als u buiten uw schuld verhinderd was de termijn in acht te nemen of als de aanspraak gebaseerd is op een onrechtmatige daad.

9. medewerkingsplicht en verdere verplichtingen
De deelnemer is verplicht mee te werken aan het voorkomen of beperken van eventuele schade bij verstoringen van de uitvoering in het kader van de wettelijke bepalingen over de plicht tot beperking van schade. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn of haar huisarts voor de reis te laten controleren of zijn of haar lichamelijke conditie deelname toelaat.

10 Verjaring
Vorderingen van de deelnemer uit hoofde van de reisovereenkomst volgens §§ 651c tot 651f van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) verjaren na een jaar in geval van materiële schade en vermogensschade, voor zover een door de klant geleden schade niet te wijten is aan een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG, een wettelijke vertegenwoordiger of een van onze plaatsvervangers.
De verjaringstermijn begint op de dag waarop de tour volgens het contract zou eindigen.
Als er onderhandelingen gaande zijn over de claim of de omstandigheden die tot de claim leiden, wordt de verjaring geschorst totdat de klant of de touroperator weigert om de onderhandelingen voort te zetten. De verjaringstermijn begint op zijn vroegst 3 maanden na het einde van de schorsing. Vorderingen die voortvloeien uit onrechtmatige handelingen en alle
claims voor schadevergoeding voor lichamelijk letsel zijn onderworpen aan de wettelijke verjaringstermijn.

11 Gegevensbescherming
De persoonlijke gegevens die door de deelnemer aan de reisorganisator worden verstrekt, worden elektronisch verwerkt en gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor het opstellen, uitvoeren of beëindigen van een wettelijke of quasi-wettelijke verplichting met de deelnemer en voor ondersteuning van de deelnemer. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens houden we ons aan de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming.

12. diversen
De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen heeft niet de ongeldigheid van de gehele reisovereenkomst tot gevolg. In plaats van de ongeldige bepaling van het contract zullen de partijen een bepaling overeenkomen die het beoogde economische doel het meest benadert.
Op de gehele contractuele en juridische relatie is uitsluitend Duits recht van toepassing.

13. organisator
Mountainbikepark Winterberg GmbH & Co. KG, Am Waltenberg 89, 59955 Winterberg. Telefoonnummer: 02981/9199909.
E-mail: info@bikepark-winterberg.de

24. April 2024 12:13